Neem je niet meer deel aan een pensioenregeling, bijvoorbeeld door een andere baan, dan mag de pensioenuitvoerder jouw pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot €520,35 bruto per jaar (vanaf 1 januari 2022). Afkoop betekent dat je een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. Je krijgt in de toekomst geen pensioen meer.

 

Waar moet je op letten?
Is jouw pensioen afgekocht, dan hebben je partner en/of kinderen geen recht meer op nabestaandenpensioen als je komt te overlijden.
Het afkoopbedrag dat je ontvangt is niet gelijk aan het opgebouwde jaarlijkse pensioen, maar hoger. Wil je weten hoe het wordt berekend? Vraag het je pensioenuitvoerder.
Ontvang je een afkoopuitkering, dan is je inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger en moet je misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen die je van de belastingdienst ontvangt. Lees hieronder meer over wat dit betekent.
Afkoop is niet altijd toegestaan. Lees hieronder wanneer afkoop wel en niet mag.

Wat betekent afkoop voor je belasting en je toeslagen?
Als jouw pensioen wordt afgekocht, dan is je inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger. Omdat je jaarinkomen hoger is, moet je misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen die je van de Belastingdienst ontvangt. Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn afhankelijk van je bruto jaarinkomen. Ga na of de afkoop gevolgen heeft voor jouw toeslagen en voorkom dat je een toeslag moet terugbetalen. Ga ook na of je extra belasting moet betalen, zodat je niet onverwachts een aanslag krijgt.

Voor huurtoeslag gelden er speciale regels bij pensioenafkoop. Ga daarom voor meer informatie over toeslagen en toetsinginkomen naar de website van de belastingdienst. Heb je hier vragen over neem contact op met de belastingdienst.

Pensioenafkoop kan door de verhoging van het jaarinkomen ook gevolgen hebben voor een AOW-partnertoeslag, een nabestaandenuitkering of een overbruggingsuitkering. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wordt je pensioen afgekocht als je met pensioen gaat? Bij afkoop van pensioen vóór de AOW-gerechtigde leeftijd val je vaak in een hoger belastingtarief dan na ingang AOW. Je kunt je pensioenuitvoerder vragen om het afkoopbedrag later uit te betalen. Dit is wel afhankelijk van het reglement en van de bereidwilligheid van de pensioenuitvoerder.

 

Wanneer is afkoop niet toegestaan?
De pensioenuitvoerder mag jouw pensioen niet afkopen als:

jouw pensioen hoger is dan het wettelijk minimum (€503,24 bruto per jaar vanaf 1 januari 2021)
je waardeoverdracht hebt aangevraagd
jij daar niet mee instemt.

 

Wanneer is afkoop wel toegestaan?
Als je bent gestopt met pensioen opbouwen vóór 1 januari 2018, en er zijn twee jaar voorbij gegaan zonder dat je waardeoverdracht hebt aangevraagd. Afkoop mag dan binnen zes maanden na die twee jaar, ook als jij daar niet mee instemt.
Als jouw pensioenuitvoerder meedoet aan het systeem van automatische waardeoverdracht, en je hebt geen nieuwe pensioenuitvoerder vijf jaar nadat je bent gestopt met deelnemen. Afkoop mag dan alleen als jij daarmee instemt.
Bij de start van de uitkering van een klein ouderdomspensioen. Afkoop mag dan alleen als jij daarmee instemt.
Bij de start van de uitkering van een klein partnerpensioen en als de deelname aan de pensioenregeling na 1 januari 2007 is beëindigd. Afkoop mag dan alleen als jij daarmee instemt.